S.S.S.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN  ZORUNLU STAJLARI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI


STAJ ÖNCESİNDE

1. Ne tür stajlar yapılması zorunludur?

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri üç zorunlu staj yapmakla yükümlüdür: 
1. Grup Staj (Atölye): Atölyelerde yapılır.
2. Grup Staj (İmalat): Bir imalat işletmesinde (endüstriyel ürün üreten bir fabrikada veya büyük boyutlu bir atölyede) yapılmalıdır. E2_ grubu sorular yanıtlanmalıdır.
3. Grup Staj (İmalat veya Hizmet): İsteğe bağlı olarak bir imalat veya hizmet işletmesinde yapılmalıdır. İmalat işletmesinde E3İ, hizmet işletmesinde E3H grubu sorular yanıtlanmalıdır.

2. Staj yapılma zamanları ve öncelikleri nelerdir? Özel olarak ders alma/başarma koşulu var mıdır?

1. sınıfı bitirip 2. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler, 1. Grup stajlarını yapabilirler (En erken 1. yıl sonunda). 2. sınıfı bitirip 3. sınıf öğrencisi olmaya hak kazananlar 2. Grup stajlarını yapabilirler (En erken 2. yıl sonunda). Aynı şekilde 3. Sınıfı bitirip 4. sınıf öğrencisi olmaya hak kazananlar ise 3. Grup stajlarını yapabilirler (En erken 3. yıl sonunda). Birbirinden farklı staj dönemlerinde yapılan stajlarda önce 1., sonra 2., en sonra 3. Grup stajlar yapılmalıdır, bunların önceliği bozulamaz. Örneğin bir staj döneminde 3. Grup staj, onu izleyen yılki staj döneminde ise 2. Grup staj yapılamaz. Ancak aynı yaz döneminde iki staj yapılacaksa öncelik şartı aranmaz. Örneğin önce 3. Grup hemen ardından 2. Grup staj yapılabilir.

Herhangi bir stajın yapılabilmesi için herhangi bir dersin alınıp başarılmış olması gibi bir koşul yoktur. Yukarıda tanımlanmış belirli bir sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmak yeterlidir.

3. Düzensiz (Irregular) durumdaki öğrencilerin staj yapma zamanlamaları nasıldır?

Belirli bir sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmış olmaları koşuluyla 1., 2. ve/veya 3. Grup stajları, Teknik Stajı veya Yönetim Stajını yapabilirler.

4. ÇAP öğrencileri hangi stajları yapmakla yükümlüdür? ÇAP öğrencilerinin stajlarıyla ilgili genel bilgi verebilir misiniz?

Fakülte Staj Yönetmeliğine göre Endüstri Mühendisliği Programında ÇAP yapan öğrenciler, 1. ve 2. Grup stajlardan muaf tutulmuş olup, salt 3. Grup stajları yapmakla yükümlüdür. 1. Anadalı İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği olup, ikinci Anadalı ise bu programlardan diğeri olan öğrenciler, karşılıklı olarak diğer programın tüm stajlarından muaf tutulur. 1. Anadalı Makina, İmalat, Tekstil vb. mühendislik bölümleri olan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. Grup stajlarından istediği birini (İmalat veya Hizmet) yapabilir, 1. Anadalı bu bölümler dışındaki öğrenciler ise zorunlu olarak 3. Grup (İmalat) stajı yapmak durumundadır. 3. Grup (İmalat) Stajı yapması gerekirken diğer stajlardan birini yapmış olan öğrencilerin, bu yanlışlığı düzeltecek şekilde soruları yeniden yapmaları ya da aynı veya farklı bir firmada yeniden staj yapmaları gereklidir. 1. Anadalı Endüstri Mühendisliği dışındaki programlardan biri, 2. Anadalı İşletme Mühendisliği Programı olan öğrenciler, salt "Yönetim" stajını yapmakla yükümlüdür.

5. ÇAP öğrencilerinin, daha önce 1. anadal programında yapmış oldukları staj, 3. Grup (İmalat veya Hizmet) staj veya Yönetim Stajı yerine saydırılabilir mi?

Hayır, sayılamaz.

6. Yatay geçiş yoluyla veya yeniden üniversite sınavına girerek Endüstri veya İşletme Mühendisliği Bölümlerinden birine giren öğrencilerin staj muafiyeti sansı var mıdır?

Daha önceki öğrencilikleri sırasında yapmış oldukları stajları, Endüstri veya İşletme Mühendisliği Programı’ndaki stajlardan biri yerine saydırmak isteyen öğrenciler, durumu dilekçe ile Fakülte Staj Komisyonu’na bildirmelidir. Bu durumlarda karar verme yetkisi komisyondadır.

7. Staj yapılan kurumun çalıştırdığı personel sayısı için bir kısıt var mıdır? Varsa bu kısıt her koşulda dikkate alınıyor mu?

2. Grup Staj (İmalat), 3. Grup Staj (İmalat) ve Teknik Staj, en az 50 kişi çalıştıran bir imalat işletmesinde yapılabilir. 3. Grup Staj (Hizmet) ve Yönetim Stajı ise en az 50 kişi çalıştıran bir hizmet işletmesinde yapılabilir.

8. 3. Grup Hizmet Stajı ne tür işletmelerde yapılabilir?

Hastaneler, sigorta şirketleri, banka ve banka dışı finans kuruluşları, 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, kamu kuruluşlarının (TRT vb.) genel müdürlük veya bölge müdürlükleri, endüstriyel üretim yapan büyük ölçekli (KOBİ olmayan) kuruluşların Satış, Pazarlama, Satınalma veya İnsan Kaynakları Koordinatörlükleri/Müdürlükleri, yazılım şirketleri, eğitim-proje danışmanlığı şirketleri ile kâr amacı gütmeyen büyük ölçekli sivil toplum örgütleri vb. kuruluşlarda 3. Grup (Hizmet) ve Yönetim Stajları yapılabilir.
Buna karşılık endüstriyel üretim yapan şirketlerin bir üst paragrafta belirtilenler dışındaki bölümleri, KOBİ’lerin alt birimleri, küçük oteller vb. kuruluşlarda 3. Grup (Hizmet) ve Yönetim Stajları yapılamaz.

9. Staj yapılan kurumda endüstri/işletme mühendisi olmak zorunda mı?

Böyle bir zorunluluk yok.

10. Stajlar hangi zaman dilimlerinde yapılabilir?

Stajlar, yönetmelik gereği, güz, bahar ve yaz okulu eğitim öğretim dönemlerini içeren süreler dışında yapılır. Güz ve Bahar Eğitim Öğretim Yarıyılları Final sınav tarihlerinde staj yapılamaz, ancak bütünleme ve yaz okulu sınav tarihlerinde staj yapılabilir.
Yâni stajlar, her akademik yılın bahar yarıyılı sonu final sınavlarını izleyen hafta başından, bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başlangıcına kadarki (dönem başlama günü hariç) zaman diliminde ve güz yarıyılı final sınav tarihlerinin bitiminden bahar yarıyılı başlangıcına kadarki (dönem başlama günü hariç) zaman diliminde yapılabilir. Salt hafta içi çalışma günleri staj günü olarak kabul edilir, cumartesi-pazar günleri ile resmi-dini tatil günleri kabul edilmez. Staj yapılan işletme cumartesileri staj gününden sayıyor bile olsa bu, Fakülte Staj Yönetmeliği’ne göre geçerli değildir. Mezuniyeti için Bitirme Çalışması ve/veya Endüstri Mühendisliği Projesi dışında bir dersi kalmayan öğrenciler, öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilirler.

11. Yaz öğretiminde staj yapılabilir mi? Bunun için önceden izin alınması gerekir mi?

Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin, yaz öğretimi süresince staj yapmalarına izin verilmez, yapılmış olan stajlar da kabul edilmez. Sadece yaz öğretiminin dönem sonu sınav haftasında stajın başlaması söz konusu olabilir.

12. Herhangi bir zorunlu staj, herhangi bir nedenle bölünerek yapılabilir mi? Örneğin yaz öğretimi öncesi 10 gün, yaz öğretimi bitiminden sonra 10 gün gibi. Veya yaz döneminde 2 hafta, güz-bahar yarıyılları arasındaki tatil döneminde 2 hafta gibi.

Stajlar bölünerek değil, bir bütün hâlinde yapılmak zorundadır. Bunun bir istisnası yoktur. Araya girecek bayram ve hafta sonu tatilleri bu kapsamda düşünülmez.

13. Aynı dönemde iki staj birden yapılabilir mi? Bunların arasında bir öncelik ilişkisi var mıdır?

Herhangi bir nedenle, bir stajı, yapabileceği tanımlı ilk zaman diliminde yapamamış olan bir öğrenci, izleyen yılki staj döneminde iki staj birden yapabilir. Örneğin 3. Sınıfa geçmeye hak kazanmış olan bir Endüstri Mühendisliği öğrencisi, aynı dönemde 1. ve 2. Grup stajları yapabilir. 4. sınıfa geçmeye hak kazanmış olan bir Endüstri Mühendisliği öğrencisi, aynı dönemde 2. ve 3. Grup stajları yapabilir. Aynı dönemde yapılan stajlar arasında, biri diğerinden önce yapılma koşulu aranmaz. Ancak buna karşın, örneğin 2. sınıfa geçme hakkını yeni kazanmış bir öğrenci 1. ve 2. Grup stajları aynı dönemde, 3. sınıfa geçme hakkını yeni kazanmış bir öğrenci 2. ve 3. Grup stajları aynı dönemde yapamaz.

14. Kabul/Red durumu web’den görülemeyen stajlar, bir sonraki stajın yapılması için bir engel oluşturur mu?

Bir önceki staj kabul edilmeden ve bu durum web üzerinden kaydedilmeden bir sonraki staja başlanamaz. Ancak bu durum birbirini izleyen yıllarda yapılan stajlar için geçerlidir, aynı staj döneminde yapılan stajlar için bu zorunluluk yoktur.

15. Staj raporunu nasıl bir deftere yazmalıyım? Zorunlu standart bir defter var mı?

Defter üzerinde önceden doldurmam gereken yerler var mı? Bir defter yetmezse ne yapmalıyım?
Staj raporu, İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmış ve bastırılmış standart staj defterine, defter içinde tanımlanmış şekilde doldurulur. Bu defter İşletme Fakültesi Dekanlığı Ayniyat İşlerinden, ücreti karşılığında temin edilir. Staj raporu için bu defteri kullanmak zorunludur. Başka tür defterler kullanmak veya standart staj defterinin fotokopileri üzerinde soru yanıtlamak kabul edilmez. Defter teslim alındığında öğrencinin iç-kapak sayfasının üzerine bir fotoğrafını yapıştırması, gerekli bilgileri doldurması, Öğrenci İşleri Bürosu’na onay için bırakması ve onaylanmış defteri, belirtilen tarihte teslim alması gerekmektedir. Bu onay yalnızca, staj defterinde kimlik bilgileri belirtilen öğrencinin, staj yapmakla zorunlu tutulan öğrenci olduğunun onayıdır, bilgileri verilen işletmenin staj için uygun olduğunun onayı değildir. O, staj defterleri değerlendirilirken ortaya çıkacaktır. Ayrıca bir staj defterinin yetmemesi durumunda aynı özelliklerdeki ikinci staj defteri de aynı şekilde temin edilmeli ve kullanılmalıdır. Staj defterinin fakültede tükenmiş olması durumunda staj komisyonundan elektronik ortamda talep edilip çıktısı alınabilir.

16. Aynı şirkette iki farklı staj yapabilir miyim?

Aynı holdingin farklı şirketlerinde Endüstri Mühendisliği öğrencileri 2. ve 3. Grup stajları, (aynı veya farklı staj dönemlerinde) yapabilirler. Ancak aynı şirkette yapamazlar. Yapsalar bile geçerli kabul edilmez. Dolayısıyla 20 günlük zorunlu staj, öğrencinin ve/veya staj yapılan işletmenin onayı ile uzatılsa bile bu staj, tek bir grup staj sorularını yanıtlamak için yapılabilir.

17. Yurtdışında yapılan stajlar için nasıl bir uygulama yapılmaktadır?

Yurtdışında staj yapabilmek için Fakülte Staj Komisyonu’ndan herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Bu tip stajlar için staj defteri isteğe bağlı olarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde doldurulabilir. Önemli olan, İşletme Staj Yetkilisinin anlayıp değerlendirme yazısı yazabilmesinin ve defter sayfalarını onaylamasının sağlanmasıdır.

18. İ.T.Ü.’nün stajyer öğrencileri sigorta yaptırma zorunluğu çerçevesinde tüm yurt içi stajlar için hazırlamak durumunda olduğu, staj yapma zorunluğunu gösteren belge, yurtdışındaki kuruluşlar tarafından istenirse ne yapmalıyız?

Bu konuda özel hazırlanmış bir standart yazı bulunmaktadır. Dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosu’na başvurulması hâlinde alınabilir.

19. Staj yeri bulamadım. Ne yapmalıyım?

Fakülte Dekanlığı’na firmalardan gelen stajyer öğrenci arama duyuruları, Staj Duyuru Panosu’na asılmaktadır. Bu duyurulara bağlı olarak gerekirse, öğrencilerden gelen başvuru talep evrakları alınıp ilgili firmalara yollanmaktadır. Bunun dışında fakülte öğretim üyelerinin kişisel ilişkileri dışında staj yeri bulamayan öğrencilere yardımcı olacak bir organizasyonel yapı şimdilik yoktur.

20. 1. Grup (Atölye) Stajları ile ilgili işlemler nelerdir?

Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin yapması gereken 1. Grup Staj, yaz döneminde (Genellikle Ağustos ve Eylül ayları) yapılmaktadır. Öğrenciler birinci sınıfı tamamladıklarında, takım tezgâhları (tornalama, frezeleme, delme vs.), döküm, kaynak, tesviye gibi metal işleme konularını içeren 20 günlük staja tâbi tutulurlar. Listede ilan edilen dönemde değil de diğer dönemde staj yapmak isteyen veya durumu buna uygun olabilecek öğrencilerin (Dönem değiştirmek isteyenlerin), diğer dönemde staj yapacaklar listesinden dönem değiştirmek isteyen biriyle yer değiştirmesi gereklidir. Bu konuda gerekli işlemler, Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu üzerinden yürütülür.

21. 1. Grup (Atölye) Stajında ilan edilen listelerde yer aldığı halde bu staja katılmayan öğrencilerin durumu nedir?

Bu durumdaki öğrenciler, stajlarını herhangi bir nedenle yapamazlarsa, 1. Grup (Atölye) Stajlarını bir sonraki yıl yaparlar.

YENİ YASA GEREĞİ SİGORTALAMA ZORUNLULUGU

22. Staj yapacak bir öğrenci, staj yapacağı kurumla da anlaştıktan sonra, fakülte tarafından yaptırılacak sigortalama işlemleri için neler yapmalıdır?

8 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5754 sayılı (5510 sayılı SGK ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanun) yasa gereği, zorunlu staja tabi olan meslek lisesi veya yüksekokul öğrencilerinin sigortalı olmaları ve sigorta primlerinin ödenmesi öğrencisi oldukları okul yönetimi tarafından yapılmalıdır. 
İlgide belirtilen yasa ile "5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar" denilmiştir(*). 
5510 sayılı yasanın 87. maddesinde "zorunlu staja tabi olan tüm öğrencilerin" sigorta primlerini ödemekle bağlı oldukları eğitim kurumlarının yükümlü olduğu belirtilmektedir(**). 
(*) Bu madde 8 Mayıs 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5754 sayılı yasanın 3. maddesi ve 5510 sayılı yasanın 108. maddesi gereği 01 Temmuz 2008 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. 
(**) Prim ödeme yükümlüsü 
MADDE 87- Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; 
... 
... 
e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yükseköğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu, 
... 
... 
Yukarıda açıklanan yasa çerçevesinde her öğrenci şu işlemleri yapmak durumundadır: 
1) Staj yapacağı kurumla anlaşmak. 
2) İşletmece istenmesi durumunda- Staj Sigorta Yükümlülük yazısı için Öğrenci İşleri Bürosu’na dilekçe yazmak ve ilgili yazıyı almak. 
3) Kurumdan alacağı, staj başlangıç-bitiş tarihlerini de içeren Zorunlu Staj Formu’nu kuruma doldurtmak ve kendisine ait olan kısımları doldurmak. 
4) Zorunlu staj formunun bir nüshasını Öğrenci İşleri Bürosu’na, sigorta ile ilgili belgeler (T.C. yurttaşı olan öğrenciler Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ayrıca -eğer Nüfus Cüzdanı üzerinde yoksa- T.C. Kimlik Numarası bilgisi, yabancı uyruklu öğrenciler ise geçici kimlik belgesinin fotokopisi) ile birlikte teslim etmek. 
5) Staja başladıktan sonra en geç 2 gün içinde staja başlamanın gerçekleştiğinin İşletme Fakültesi’ne fakslanmasını veya posta ile yollanmasını sağlamak.

23. Bu sigorta hangi stajlar için gereklidir?

Bu sigorta, tüm stajlar için gereklidir.

24. Bu sigorta yurtdışı stajlarda gerekli midir?

Hayır. Bu uygulama, salt yurtiçi stajlarda zorunludur.

25. Zorunlu staj süresinden daha uzun süre staj yapmak isteyen öğrencilerin sigortalanması nasıl olmalıdır?

Yasa, yükseköğretim kurumlarına salt zorunlu süre için sigortalama zorunluluğu getirmekte olduğundan, söz konusu süreden daha uzun süre staj yapmak isteyen öğrenciler, fakülte kaynaklı olmayan çözümler üretmek (buna ilişkin sigorta bedellerinin staj yaptıkları kurum tarafından ödenmesini sağlamak veya kendileri yatırmak vb.) durumundadırlar.

26. Zorunlu olmasa bile bir firmada staj yapmak isteyen öğrenci ne yapmalıdır?

Fakülte, zorunlu staja tabi tuttuğu öğrencileri, zorunlu staj süresi içinde sigortalamak zorundadır. Ancak onun dışındaki zaman dilimlerinde buna ilişkin bir belge vermek ve sigortalamak zorunluluğu yoktur. O nedenle öğrenciler, zorunlu olmayan ve kendilerini geliştirmek amaçlı yapmak istedikleri ek staj(lar) için resmi kaynaklı olmayan çözümler üretmelidirler. Ancak zorunlu stajlar dışında kendilerini geliştirmek için staj yapmak isteyen ve kendi çabalarıyla uygun bir yer bulan öğrenciler, konu ile ilgili olarak Fakülte Staj Komisyonu’na danışabilirler.

27. Bir işletmede personel olarak çalışmakta olan bir öğrenci, aynı işletmede zorunlu stajını da yapmak isterse sigortalama işlemi ve genel uygulama nasıl olur?

Fakültenin yapmakla yükümlü olduğu sigorta, sadece iş kazası ve meslek hastalığı konusunda yapılan sigortadır. Dolayısıyla aynı kişiye eşzamanlı iki sigorta yapılabilir. Buna engel bir durum yoktur. Ancak öğrenci resmen hangi zaman diliminde staj yapmak istediğini bildirirse fakülte tarafından ona uygun davranılarak sigortalama yapılır. Bu öğrenciler, bir işletmede çalışmayan öğrencilerin tabi olduğu işlemleri aynen yapmakla yükümlüdür.

28. Önceden sigortalama işlemi için belge teslim edilen stajlar, işletme ve/veya öğrenci kaynaklı herhangi bir nedenle ertelenmek zorunda kalınırsa ne yapılmalıdır?
Bunun için bir izin alınması gerekli midir?

Bu tür bir durumda, istisnasız şekilde stajın yinelenmesi gereği vardır.


STAJ SIRASINDA

29. Staj yapılan yer, bir işletmenin bölümlerinden biri ise, öğrenci staj sorularını nasıl yanıtlamalıdır?

Öğrenciyi staj için belli bir yerde görevlendirme tasarrufu işletmenin yetkisindedir. Öğrenci, görevlendirildiği bölüm her ne olursa olsun, yapmakla yükümlü olduğu stajın sorularını yanıtlamak durumundadır.

30. Yanıtlanması sırasında zorluk çekilen veya bilgi verilmek istenmeyen sorular için ne yapmalıyız? Olası örnek durumlar için önerilerde bulunabilir misiniz?

Bilgi verilmek istenmeyen durumları staj defterine belirtmek gereklidir. Ürün tanıtımı istendiğinde en çok kâr getiren, örneğin kârın %70-75’ini oluşturan ürünlerin tanıtımı yeterli olacaktır. Kurum tarafından verilen şekiller İngilizce ise onu yapıştırıp çevirisini (tercümesini) işaretler ile deftere yazmak olanaklı olabilir. Ayrıntılı bilgi verilmeyen durumlarda, işletme staj yetkilisinin de bilgisi dahilinde stajyer öğrenci, kısıtlı da olsa edinmiş olduğu deneyime dayanarak gereken yöntemleri tasarlayabilir, sayısal bilgiyi ise yaklaşık değer olarak verebilir. Verimlilik göstergeleri ve son üç dönemlik gelişim konusunda verimlilik göstergeleri doğru olarak verilmelidir, sayısal bilgi verilmezse stajyerin tahmini bilgileri yeterli olmaktadır. Sorulara yanıt verilirken gerekirse fabrika isleyişine yönelik kimi uyarlamalarda bulunulmalıdır.

31. Staj defterindeki sorular, soru sıra numarasına göre mi yanıtlanmalıdır?

Sorular, soru sıra numarasına göre yanıtlanmalıdır. Bilgi verilmek istenmeyen durumları staj defterinde belirtmek gereklidir. Bunun için gerekirse soruların yanıtlarını sonradan temize geçirmek üzere başka bir kâğıda ön yazım (müsvedde) uygulaması yapılmalıdır.

32. Soruların yanıtlandığı her sayfada doldurulması gereken yerler nelerdir?

Her bir sorunun yanıtlandığı sayfanın/sayfaların üzerine, yapılmakta olan sorunun kodu, sorunun genel konu başlığı ve bu sorunun yanıtlanması için harcanan süre (0,5 gün, 1 gün, 2 gün gibi) yazılmalıdır. Ancak herhangi bir sayfada sorulardan birinin yanıtının sonu, bir diğer sorunun yanıtının da başlangıç kısmı varsa bu durumda o sayfada yeni yanıtlanmaya başlanan sorunun bilgileri yazılmalıdır.

33. Staj defterini doldururken önce bilgisayarda yazıp deftere yapıştırabiliyor muyuz?

Staj defterinin teknik yazı kurallarına uygun doldurulması istenmektedir. O nedenle bilgisayarda yazı yazılıp çıktı alındıktan sonra defterin uygun yerlerine yapıştırma düşüncesi uygulanamaz. Ancak şekil, çizelge (tablo), fotoğraf, resim ve çizimler bu kapsamın dışındadır.

STAJ BİTİMİNDE ve STAJ DEFTERİ TESLİMİNDE

34. Staj defterleri ne zaman teslim edilmelidir?

Staj defterleri, stajların bahar yarıyılı mazeret sınavlarını takiben başlayabileceği ve güz yarıyılı başlamadan önceki hafta sonuna kadar yapılabileceği varsayımıyla, en geç, güz yarıyılının ikinci haftası sonuna kadar, ilgili bölüm sekreterliğine, Fakülte Staj Komisyonu’na iletilmek üzere teslim edilmelidir.
Ön koşulları (staj yapmak istediği zaman dilimlerinde sınıf dersi olmamak vb.) sağlamak üzere yaz dönemi dışındaki dönemlerde yapılan stajlara ilişkin defterler, stajın bitimini takiben iki hafta içinde aynı şekilde teslim edilmelidir.

35. Mezuniyeti için yalnızca eksik staj(lar)ı olan öğrenciler ne yapmalıdır? Diploma törenine kabul edilirler mi?

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin stajları, stajı takiben hemen teslim edildiği takdirde hızlı bir şekilde değerlendirmeye alınır ve -varsa- eksiklik vb. durumlar da gidertildikten sonra staj kabul edilebilir. Bu işlemlerin, o dönem içinde yapılan diploma hazırlıklarının tamamlanması veya mezuniyet törenine yetişme garantisi yoktur.

36. Mühürlü zarfları kim açabilir?

Mühürlü zarflar, ancak Fakülte Staj Komisyonu üyeleri tarafından ve/veya onların izni ile değerlendiriciler tarafından açılabilir. O nedenle öğrencilerin staj defterlerini, mühürlü zarf içinde teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. Mühürlü olmayan zarflar teslim alınma sırasında kabul edilmez. O nedenle öğrencilerin bunları açmamaları gereklidir.

37. Staj sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilir?

Yaz dönemlerinde yapılan stajların değerlendirme işlemlerinin Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Değerlendirme sonuçları hem fakültedeki staj panolarında ilan edilir. Hem de web üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın otomasyon programına işlenir. Yaz dönemi dışında teslim edilen stajlara ilişkin kontrol ve sonuç duyurusu ile otomasyon programına işleme, en kısa süre içinde gerçekleştirilir.

38. Staj defterinde eksiklik olduğu bilinmesine rağmen defter teslim edilebilir mi?

Teslim edilen staj defterleri belirli bir düzen içinde değerlendirmeye alınır. Değerlendirme tamamlandığında, saptanan eksiklikleri veya sıkıntılı durumları gidermesi için ilgili öğrencilere çağrı yapılır ve durum anlatılır. Öğrenci, stajının kabul edilmesi için bu eksiklikleri gidermek ve/veya düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, gidermek için fırsatı kalmamış öğrenciler, eksiklikleri olduğunu bilseler dahi staj defterlerini teslim edebilirler. Ancak bu eksiklikler, bazen okul içinde giderilebilir eksiklikler (anket sorusu yanıtlama, defter içi şekilsel yanlışların düzeltimi vb.) olmakla birlikte, bazen de staj yapılan işletmeye yeniden gitmeyi gerektirebilir. Yoğun ders dönemlerinde bu sıkıntıyla karşılaşmak istemeyen öğrencilerin, staj defterleri mühürlü zarf içine konulmadan defterlerini şekil ve içerik açısından kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.


ÖZEL DURUMLAR

39. Daha önce teslim edilmiş olan bir staj defteri geçici olarak alınabilir mi?

Öğrenciler, Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu’na başvurarak, kendilerine ait eski staj defterlerini, herhangi bir izne tabi olmaksızın, geçici olarak (sonradan iade edilmek üzere) alabilirler.

40. Mezuniyet sonrasında, daha önce alınıp başarılmış olan stajları belgeleyen bir yazı, gerekmesi durumunda Fakülteden alınabilir mi?

İstenmesi durumunda, bu tip bir yazı, Türkçe veya İngilizce olarak verilebilir.

41. Aynı dönemde iki grup stajı yapacak olan ve yönetmeliğe göre sonra yapması gereken stajı o dönemde ilk sırada yapan öğrenci, yönetmeliğe göre önce yapması gereken stajın fiilen yapılması öncesinde bir nedenle sıkıntı yaşar ve bu stajını yapamaz ise bu durumda ne karar verilir?

Fakülte Staj Komisyonu durumu değerlendirerek karar verir. Ancak yönetmelik gereği bu durumda yapılan stajın reddedilme olasılığı yüksektir.

42. LLP/ERASMUS programı ile yurtdışında bulunan öğrencilerin gerek staj zamanlaması, gerekse eksikleri telâfi etme durumu nedir?

LLP/Erasmus öğrencileri genel olarak bu programa katılmayan öğrencilerden farklı düşünülmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin öğretim dönemlerinde, yurtdışı koşullarından kaynaklanan farklılıklar olabildiği için, Fakülte Staj Komisyonu izniyle, staj yapılabilecek zamanlama açısından değişiklikler uygulanabilir.